سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

کتاب زیدیه در ایران

یکی از آثاری که در موضوع زیدیه در سالهای اخیر به کوشش پژوهشگر ژر تلاش دکتر محمدکاظم رحمتی تدوین و توسط پژوهشکده تاریخ اسلام منتشر شده، کتاب تاریخ زیدیه در ایران است.  این کتاب در پنج فصل تدوین شده و عمدتا فصل سه و چهار آن به صورت مستقیم به تاریخ زیدیان ایران مرتبط است.

دریافت فایل pdf این کتاب با حجم ۵ MB: 

زیدیه در ایران

فهرست کتاب زیدیه در ایران:

پیشگفتار

فصل اول: گفتاری در تاریخ نگاری زیدیه

شکل گیری تاریخ نگاری زیدیه

مورخان عراقی و تک نگاری هایی در باب قیام های علویان

کتاب های علم نسب و اهمیت آن ها در مطالعات زیدیه

سیره نگاری و اهمیت آن در سنت تاریخ نگاری زیدیان یمنی

فصل دوم: شکل گیری زیدیه

شکل گیری و پیدایش زیدیه

نخستین گروه های زیدیه کوفه

ابوالجارود زیاد بن منذر و اهمیت وی

قاسم بن ابراهیم رسی و نقش وی در تکوین کلام و فقه زیدیه

تأثیر رسی در تکوین فقه زیدیه

برخی از آراء کلامی رسی

فصل سوم: شکل گیری امارت علویان طبرستان

ورود زیدیه به طبرستان و دیلمان

حسن بن زید و تأسیس امارت علویان طبرستان

اقدامات عمرانی و مذهبی حسن بن زید

امارت داعی صغیر محمد بن زید

ناصر اطروش و دور جدید حکومت علویان طبرستان

میراث فرهنگی اطروش و مکتب فقهی ناصریه

حسن بن قاسم مشهور به داعی صغیر

امارت محلی ثائریان در هوسم

ابوعبدالله المهدی لدین الله (متوفی ۳۶۰)

المؤید بالله و امارت وی بر لنگا و هوسم

حیات سیاسی المؤید بالله

فصل چهارم: میراث فرهنگی علویان طبرستان

برادران هارونی و جایگاه آن ها در سنت زیدیه طبرستان

جامعه زیدیان ری

الاعتبار و سلوه العارفین شجری و اهمیت آن

مکاتب فقهی زیدیان طبرستان

زیدیان خراسان

تعامل فرهنگی زیدیه با امامیه و اسماعیلیه

فصل پنجم: دولت زیدیه در یمن

الهادی الی الحق و تأسیس دولت زیدیه در یمن

میراث علمی الهادی

مرگ الهادی و آغاز بحران در میان زیدیان یمن

حسینیه

قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری و نقش وی در انتقال میراث زیدیه ایران به یمن

مناسبات زیدیان یمنی و ایرانی پس از المنصور بالله

…………………………………………………………………………………………………………….

همچنین اخیرا کتاب دیگری نیز که دربرگیرنده مجموعه مقالات آقای دکتر محمدکاظم رحمتی مرتبط با تاریخ زیدیه در ایران است تحت عنوان چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان طبرستان منتشر شده است .

دریافت متن این کتاب با فرمت PDF و حجم ۳/۵ MB:

چند جستار

فهرست کتاب چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان طبرستان

۱) روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب المحیط باصول الامامه
ابوطالب هارونی و کتاب الدعامه
المحیط باصول الامامه و مؤلف آن
المحیط و نسخه های آن
منابع کتاب المحیط
نسخه های کتاب
فهرست تفصیلی کتاب المحیط
برخی از نکات مهم کتاب المحیط
اطلاعات فرق شناختی از نحله های امامیه
تکوین مسئله امامت در میان زیدیه
٢) تاریخ به مثابه هویت: نکاتی درباره تاریخ نگاری زیدیه
سقوط امویان و تأثیر آن بر تاریخ نگاری اسلامی
زیدیه و تاریخ نگاری
ابوالعباس حسنی و کتاب المصابیح
نگاهی به ساختار کتاب المصابیح
علی بن بلال آملی و تکمیل کتاب المصابیح
سیره نگاری در میان زیدیان ایرانی پس از کتاب المصابیح
نتیجه گیری
۳) نکاتی دربارۀ جوامع زیدی ایران در قرون ششم تا نهم هجری
نسخه های خطی زیدی طبرستانی و چگونگی شناسایی آنها
مجموعه ای منحصر به فرد از میراث زیدیان ایران
مشیخه ای زیدی از قرن هشتم و اطلاعاتی تازه دربارۀ جوامع زیدی طبرستان
هویت نویسندۀ مشیخه
پیوستها
۴) میراث فرهنگی زیدیان ایران و اهمیت آن
برادران هارونی و جایگاه آنها در تثبیت سنت زیدیه در دیلم
عالمان زیدی ری و اهمیت آنها
زیدیان خراسان
انتقال میراث زیدیه به یمن و اهمیت آن

قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری و اهمیت وی در تثبیت میراث زیدیه ایران در یمن
مناسبات زیدیان ایرانی با یمنی پس از قاضی جعفر
نتیجه گیری
۵) نکاتی دربارۀ ابو العباس حسنی
۶) زیدیه در دورۀ ایلخانی: تأملاتی روشی
٧)تفسیر کتاب الله و نسخه های آن

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.